Διαγνωστικά Εργαλεία

ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ: Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών

5-9 ετών (υπό προϋποθέσεις και σε μεγαλύτερα παιδιά)

Ειδικοί θεραπευτές, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πιστοποίηση χορήγησης

ΤΕΣΤ Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών

Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών

Πρόκειται για ένα πολυθεματικό τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης, το οποίο δίνει μια αναλυτική εικόνα του επιπέδου και του ρυθμού ανάπτυξης του παιδιού σε πέντε βασικούς τομείς της ανάπτυξης, όπως είναι η νοητική ικανότητα, η άμεση μνήμη ακολουθιών, η ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων, η γραφο – φωνολογική ενημερότητα και η νευρο – ψυχολογική ωριμότητα.

Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, 14 κύριες και 1 συμπληρωματική, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα νοητικών, αντιληπτικών, ψυχογλωσσικών και κινητικών διεργασιών. Συγκεκριμένα, αξιολογούν το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού, τόσο στις δεκαπέντε επιμέρους κλίμακες του τεστ, όσο και στους εξής τομείς ανάπτυξης:

 • νοητική ικανότητα
 • άμεση μνήμη ακολουθιών
 • ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων
 • γραφο-φωνολογική ενημερότητα
 • νευρο-ψυχολογική ωριμότητα

Οι κλίμακες αυτές σχετίζονται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά για να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου. Βασικός σκοπός της χρήσης του συγκεκριμένου τεστ είναι η αναλυτική αξιολόγηση της ανάπτυξης του παιδιού και ο εντοπισμός των περιοχών οι οποίες είναι ελλειμματικές. Στη συνεχεία προγραμματίζεται και εφαρμόζεται η κατάλληλη εξατομικευμένη διορθωτική παρέμβαση προκειμένου να βοηθηθεί το παιδί να ξεπεράσει τις δυσκολίες του προτού αυτές εκδηλωθούν.

Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Άριστον Τέστ»

Μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ειδικοί θεραπευτές, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πιστοποίηση χορήγησης.

ΑΡΙΣΤΟΝ Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Άριστον Test λόγος πράξις

Το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ είναι ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες/δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου, και στη συνέχεια εντοπίζει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου, καθώς επίσης και σε σπουδαστές που επιθυμούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, τα αποτελέσματα του Τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστα δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω ειδικού λογισμικού που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

ΤΕΣΤ Αξιολόγησης του Δείκτη Νοημοσύνης

Από 6 έως 16 ετών

Επαγγελματίες Ψυχολόγοι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Ψυχομετρικό Εργαλείο Αξιολόγησης

Πρόκειται για την ελληνική έκδοση της Κλίμακας Nοημοσύνης του Wechsler για Παιδιά (Wechsler Intelligence Scale for Child­ren). Η πέμπτη έκδοση έχει δημιουργηθεί με βάση τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις στο επίπεδο των γνωσιακών νευροεπιστημών.

Αποτελείται από 13 επιμέρους κλίμακες, η καθεμία εκ των οποίων αξιολογεί έναν διαφορετικό τομέα της νοημοσύνης (μνήμη, αφαιρετική σκέψη, κατανόηση, κ.ά). Η χορήγηση του WISC-V οδηγεί σε έξι (6) δείκτες:
 • τον Δείκτη Λεκτικής Κατανόησης
 • τον Δείκτη Οπτικοχωρικής Αντίληψης
 • τον Δείκτη του Ρέοντος Συλλογισμού
 • τον Δείκτη της Εργαζόμενης Μνήμης
 • τον Δείκτη Ταχύτητας Επεξεργασίας
 • τον Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης

Επίσης, είναι διαθέσιμοι πέντε βοηθητικοί δείκτες που παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες για τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού:

 • Ποσοτικού Συλλογισμού
 • Ακουστικής Εργαζόμενης Μνήμης
 • Μη λεκτικής Ικανότητας
 • Γενικής Ικανότητας
 • Γνωστικής Επάρκειας

To WISC-V, ως πολυθεματικό τεστ, βοηθά στην ενδοατομική αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων του παιδιού, το οποίο έχει σημαντική ψυχοδιαγνωστική αξία στην κλινική πράξη, για τον εντοπισμό δυσχεριεών σε κάποιους τομείς ανάπτυξης του παιδιού. Το WISC-V χρησιμοποιείται κατά την ψυχολογική, αναπτυξιακή και μαθησιακή και μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό παιδιών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες ή μαθησιακές δυσκολίες. Mε βάση την επίδοση του παιδιού, παρέχονται συγκεκριμένες εξατομικευμένες ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις.

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπευτική αξιολόγηση περιλαμβάνει την δοκιμασία Ayres Clinical Observations η οποία είναι μία μη σταθμισμένη εξέταση που αποτελείται από μία σειρά κινητικών δοκιμασιών για την ανίχνευση δυσκολιών στην επεξεργασία των αιθουσαίων και ιδιοδεκτικών πληροφοριών.

Επίσης, κατά την αξιολόγηση χορηγούνται τα παρακάτω σταθμισμένα αξιολογητικά εργαλεία:

 • Η σταθμισμένη δοκιμασία Visual – Motor Integration Test (V.M.I.) αξιολογεί τον οπτικοκινητικό συγχρονισμό μέσω αντιγραφής γεωμετρικών σχεδίων σε παιδιά ηλικίας 2 ετών έως και ενήλικες.
 • Η σταθμισμένη δοκιμασία Developmental Test of Visual Perception (DTVP-2) αξιολογεί την οπτική αντίληψη,  την γραφοκινητική δεξιότητα και την μικτή οπτικογραφοκινητική ολοκλήρωση, δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της γραφής και ανάγνωσης. Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών.
 • Η σταθμισμένη δοκιμασία Sensory Profile και Sensory Profile Infant – Toddler περιλαμβάνει την συλλογή στοιχείων σχετικά με την αισθητηριακή ρύθμιση και επεξεργασία. Μελετά την ικανότητα του παιδιού να αντιδρά κατάλληλα στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της συγκέντρωσης προσοχής και την κατάλληλη απόδοση του σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής. Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο το οποίο χορηγείται προς συμπλήρωση σε γονείς ή φροντιστές παιδιών ηλικίας 0 έως 10 ετών και ερμηνεύεται από θεραπευτές εκπαιδευμένους στην μέθοδο της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης.

Λογοθεραπεία

 • ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των αρθρωτικών και φωνολογικών δυσκολιών. Δίνει τη δυνατότητα καταγραφής του φωνητικού ρεπερτορίου του παιδιού και αξιολογεί αν είναι αντίστοιχο με την ηλικία του.

 • ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Πρόκειται για ένα εργαλείο που αξιολογεί τις λεξιλογικές ικανότητες παιδιών ηλικίας 4-8 ετών.

Κλείστε τώρα το πρώτο σας ραντεβού

και επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε!